Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter/kursoversikt

kurstyper - formål

 

kurs offentlig sektor/kommuner

 

kursprogram mestring

 

kurstilbud offentlig sektor/kommuner

 

 

 

Offentlige renholdsorganisasjoner

 

 1. Økt konkurranse, endringskrav, kostnadspress, tidspress, utfordringer
 

De ytre rammebetingelsene for offentlige renholdsorganisasjoner er i kraftig endring. EU-krise, tjenestedirektivet, folkevandring – en ”kampen for tilværelsen” situasjon ute i Europa og verden gjør at firmaer og enkeltmennesker søker til bl.a. Norge på jakt etter arbeid og levebrød.

Norske servicefirmaer, ikke minst renholdsfirmaer utsettes for sterkt konkurranse- og prispress. Dette fører bl.a. til at de private firmaene og deres organisasjoner retter et stadig kraftigere fokus på å få åpnet offentlige tjenester for anbudskonkurranse.

 

NHO-service offentliggjorde bl.a. i januar 2013 en fersk rapport som konkluderer med at det er store summer å spare på å konkurranseutsette bl.a. offentlig renhold.

Rapporten finnes på internett  http://www.nho.no/offentligsektor/sammen-for-velferd

 

Det er all grunn til å regne med at konkurranse- og kostnadspresset og krav om endringer vil øke betydelig i tiden etter valget til høsten.

 

2. "Helse i alt vi gjør"
Samhandlingsreformen, den nye folkehelseloven m.m. retter økt fokus på helse, forebyggeing og tverrfaglig samhandling. Vi skal tenke helse i alt vi gjør. Helsetilsyn skal integreres i

beslutningsprosesser og virksomheter.

 

 

Jobo-kursenes formål

Jobos kurs har som hovedformål å hjelpe de offentlige renholdsorganisasjonene til å mestre konkurransen, øke bærekraften og etterkomme myndighetenes intensjoner om å fokusere på helse, forebygging og samhandling.

 

Mestring av utviklingen og konkurranse er sentrale begreper. Til syvende og sist dreier deg seg om å

være bærekraftig - i stand til å overleve i et samfunn i sterk utvikling.

 

Kursene har 3 hovedfokus:
1. Øke mestringskapasiteten, redusere frykt og motstand mot endring, gjøre det lettere å få til kommunikasjon og samarbeid om tiltak og løsninger for å utvikle organisasjonen,

forbedre resultatene og bevare offentlige arbeidsplasser.

 

2. Bistå arbeidsgivere i det offentlige med å oppfylle myndighetenes intensjoner om økt fokus på å fremme helse/forebygge sykdom, redusere fravær/øke tilstedeværelsen, tverrfaglig samhandling og bevaring og videreutving av vårt velferdssamfunn.


3. Bidra til å gjøre organisasjonen bærekraftig og slik at den kan overleve i den sterkt økende konkurransen som vi nå sannsynligvis bare er i begynnelsen av.

 

Skreddersydde kurs
Vi skreddersyr våre kurs til den enkelte organisasjons situasjon og behov.
Vi kan tilby foredrag, dagskurs, 2-dagerskurs og seminarer m.v. holdt internt i den enkelte organisasjon. Vi tilbyr også utviklingsprosesser, for eksempel 4x2 dager, i løpet av året både for ledere og øvrige medarbeidere. Svært gode referanser.

Kursene er utformet slik at de også har stor nytteverdi for våre nye landsmenn med begrensede norskkunnskaper.

 

Mestring - kommunikasjon - samhandling

Et unikt kurskonsept for renholdere og renholdslederesom passer for offentlige organisasjoner

som skal gjennomføre endringer, kostnadskutt, forebygge konkurranseutsetting og styrke mestringskapasiteten i organisasjonen.
Konseptet tar sikte på å redusere frykt og motstand mot endringer slik at ledere og medarbeidere bedre kan samarbeide om å gjennomføre tiltak for å styrke bærekraften i organisasjonen.
Passer som hånd i hanske i dagens situasjon.

Kan holdes som internkurs over 1 eller 2 dager eller som en prosess over 4x2 dager i løpet av 3/4 år.

 

Det bærekraftige alternativet til konkurranseutsetting

Jobo-modellen i kommunale renholdsorganisasjoner

 

Seminar over 1 eller 2 dager for offentlige renholdsorganisasjoner, holdt internt i den enkelte organisasjon eller kommune. Seminaret tar utgangspunkt den offentlige renholdsorganisasjonens ytre rammebetingelser og hvordan renholdsorganisasjonen kan benytte denne situasjonen kreativt til å foreta endringer.

Seminaret beskriver videre "Jobo-modellen" som flere kommuner benytter med stor suksess. Jobos utviklingskonsept går under betegnelsen Det bærekraftige alternativet

 

Fra renholdsleder til miljøserviceleder

Grunnkurs i bærekraftig, positiv utviklingsledelse rettet mot renholdsledere i offentlig sektor, koordinatorer, ledende renholdere m.fl.:
3 x 4 dager i løpet av et halvt år. Kan også holdes over 6x2 dager.

 

Kan påbygges med:Videregående kurs 1, 2 og 3.

Holdes internt i den enkelte organisasjon eller kommune.

 

Fra renholder til miljøservicearbeider

Grunnkurs over 4x2 dager for renholdere, renholdsledere m.fl.

Grunnkurset er en kombinasjonskurs i å mestre endringer og utfordringer, endre renholderrollen, bygge opp en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur og forebygge konkurranseutsetting. 

Kan påbygges med:Videregående kurs 1, 2 og 3.

Be om pristilbud.

 

ANDRE KURS - SEMINARER - FOREDRAG?

Kontakt oss for nærmere informasjon og tilbud

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

     Hjelper mennesker og organisasjoner til å
mestre og lykkes