Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter

Trykk "hjem " for kursoversikt

 

Kurstilbud
Jobo Personutvikling tilbyr foredrag, kurs og seminarer i varierende temaer innen områdene personutvikling/selvutvikling, organisasjonsutvikling, ledelse.

 

Vårt tilbud omfatter foredrag/kurs av forskjellige varighet og fordypning:

• Foredrag
 

• Kurs/seminarer med varighet fra halv dag til 4 dager pr. uke.

 

• Kurs av forskjellig varighet, for eksempel 4 x 2 dager i løpet av et år, 
   3 x 4 dager i løpet av et år m.v. både for ledernivå og medarbeidernivå.

 

• Åpne kurs/seminarer

 

 

Hovedfokus og formål
Vårt hovedfokus er rettet mot mennesker og organisasjoner i endring og utvikling.

Hovedformål med kursene er:

 

*Bidra til å gjøre det enkelte menneske i organisasjonen (så vel ledere som medarbeidere)
  bedre i stand til å mestre utfordringer og krav, konkurranse, usikkerhet, endringer og andre
  stressfaktorer. Dette fører igjen til at ledere og medarbeidere bedre blir i stand til å
  kommunisere og samhandle om å foreta nødvendige endringer og bygge opp bærekraftige,
  konkurransedyktige organisasjoner som kan overleve i konkurranse- og endringssamfunnet.
 
Mestring er dermed et sentralt tema, både på individnivå og organisasjonsnivå.
Vi lever i en verden i sterk endring, med stadig økende krav til enkeltmennesker og organisasjoner.
Dette ytre presset påvirker enkeltmennesket og setter i gang indre kamp-/fluktreaksjoner (stressreasjoner) som fører til angst, frykt, uro, frustrasjoner, forsvarsmekanismer, endringsmotstand, negativitet, sinne, aggresjon og andre stressreaksjoner.

 

Krav om kostnadsreduksjoner, omstilling, endringer, konkurranse osv. er ytre stressfaktorer som det er

vanskelig å gjøre noe med. Kontinuerlige endringer er noe vi  må leve med i fremtiden.
Det vi imidlertid kan gjøre noe med er hvordan vi tolker og håndterer kravene og endringene.

Når vår kompetanse/bevissthet/forståelse er for lav i forhold til utfordringene, vil vår psykologiske mestringsevne også være for lav og føre til kamp/fluktreaksjoner som uro, frykt, frustrasjoner, forsvar, endringsmotstand, motarbeidelse, kommunikasjonsproblemer, konflikter m.v. Dermed reduseres mulighetene for å skape

konstruktive endringer.

 

Grunntanken bak Jobos utviklingsmodell og kurskonsept er å øke den enkeltes (såvel ledere som medarbeidere) mestringsevne /mestringskapasitet. Ved å øke utviklingskompetansen øker også den enkeltes evne til å mestre sine kamp-/fluktreaksjoner (stressreaksjoner).

 

Stress er uunngåelig, men i stedenfor å gjennomføre endringer med for lav kompetanse og dermed høyt negativt stressnivå, med alle de negative konsekvenser det medfører (for eksempel høyt fravær),
så er det et viktig tiltak å øke utviklingskompetansen og mestringskapasiteten. Dermed kan negativt stress omformes til positivt stress, motivasjon, samarbeidsvilje og drivkraft til endring.

Jobos utviklingskonsept og kurser har som formål å bidra til dette.

 

 

”Helse i alt vi gjør”

 

Den nye folkehelseloven, samhandlingsreformen og stortingsmelding nr. 13 – Utdanning for velferd-

har alle intensjoner som peker i samme retning:


*Vi skal tenke ”helse i alt vi gjør”. Dette innebærer at helsehensyn skal integreres i alle virksomheter

og beslutningsprosesser for eksempel i rollen som arbeidsgiver, utviklingsaktør, tjenesteyter m.v.*

 

*Økt vekt på å forebygge og begrense sykdom.

*Økt vekt på samhandling på tvers av yrkesgrupper.

*Økt vekt på breddekunnskap, helhetsforståelse, kommunikasjons- og samarbeidskompetanse,

  organisasjonskunnskap, utviklingskompetanse.

 

Jobos kurskonsept har som formål å bidra til dette.

 

Utvikling av lærende-, bærekraftige organisasjoner
Utvikling av lærende, bærekraftige organisasjoner

Jobos modell og kurskonsept omhandler også utvikling av organisasjonens strukturer og kultur med henblikk

på å gjøre den mer bærekraftig og konkurransedyktig.
Nye lederroller og medarbeiderroller, nye måter og organisere på, nye samarbeidsmodeller m.v., kan bidra til å redusere stressnivået og øke mestringsevnen betydelig og bidra til økt bærekraft og konkurransdyktighet.

 

 

Skreddersydde kurs

Jobo Personutvikling tilpasser kursene til den enkelte organisasjons/målgruppes behov innenfor det som er vårt

fokusområde. Kontakt oss for nærmere informasjon.

 

jobo@personutvikling.no

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

 Hjelper mennesker og organisasjoner til å mestre

og lykkes