Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter

 

trykk "hjem" for      kursoversikt

 

 

Offentlig sektor/kommuner

 

1. Økt konkurranse, endringskrav, kostnadspress, tidspress, utfordringer
De ytre rammebetingelsene for offentlige serviceorganisasjoner er i kraftig endring. EU-krise, tjenestedirektivet, folkevandring – en ”kampen for tilværelsen” situasjon ute i Europa og verden gjør at firmaer og enkeltmennesker søker til bl.a. Norge på jakt etter arbeid og levebrød.

Norske servicefirmaer, ikke minst renholdsfirmaer utsettes for sterkt konkurranse- og prispress. Dette fører bl.a. til at de private firmaene og deres organisasjoner retter et stadig kraftigere fokus på å få åpnet offentlige tjenester for anbudskonkurranse.

NHO-service offentliggjorde bl.a. i januar 2013 en fersk rapport som konkluderer med at det er milliarder å spare på å konkurranseutsette offentlige tjenester.

Vi er i begynnelsen av en valgkamp med bl.a. stort fokus på kostnader, velferd og hvorvidt private aktører skal slippe til på offentlige markeder.
Vi kan regne med at fokuset mot de offentlige tjenestene kommer til å øke i tiden fremover mot valget til høsten og ikke minst i tiden etter valget, både fra media og fra politisk hold.

Det er all grunn til å regne med at konkurranse- og kostnadspresset og krav om endringer vil øke betydelig.ikke minst gjelder dette renholdsorganisasjonen og Drift og vedlikehold. Dette fører til et økende stressnivå.

 

2. Økt vekt på helse, forebygging, samhandling, helhetlig kompetanse  og bærekraftig samfunnsutvikling

Fall i fremtidige oljeinntekter, økning av antallet eldre m.m gjør at våre myndigheter retter et stadig sterkere søkelys på helse, forebygging, helsefremmende tiltak, helhetlig kompetanse og samhandling for å oppnå en bærekraftig samfunnsutvikling.
Perspektivmeldingen fra regjeringen, samhandlingsreformen, den nye folkehelseloven, stortingsmelding nr. 13, Utdanning for velferd peker alle i samme retning:

 

*Økt fokus på helsefremmende tiltak og innsats for å forebygge og begrense sykdom.

*Prinsippet om å fremme folkehelse skal gjelde i alle sektorer, Vi skal tenke ”helse i alt vi gjør”.

  Helsetilsyn skal integreres i beslutningsprosesser i roller og virksomheter.

*Økt vekt på samhandling på tvers av yrkesgrupper. Særlig gjelder dette i helsesektoren.

*Økt vekt på breddekunnskap, helhetsforståelse, kommunikasjons- og samarbeidskompetanse,

  organisasjonskunnskap, utviklingskompetanse.

 

 

Jobo-modellen og Jobo-kursenes formål

Hovedformålet med Jobo Personutviklings kurs og bevisstgjøringsprosesser er å gjøre individ og organisasjon mer bærekraftig. Det innebærer å gjøre ledere og medarbeidere bedre rustet til å takle utfordringer, konkurranse, kostnadskutt, endringer, omstilling m.m.

Mestring av utviklingen og konkurranse er sentrale begreper. Til syvende og sist dreier deg seg om å

være bærekraftig - i stand til å overleve i et samfunn i sterk utvikling.

 

1. Øke mestringskapasiteten, redusere frykt og motstand mot endring, gjøre det lettere å få til kommunikasjon og samarbeid om tiltak og løsninger for å forbedre resultatene og bevare offentlige arbeidsplasser.


2. Bidra til å gjøre organisasjonen bærekraftig og slik at den kan overleve i den sterkt økende konkurransen som vi nå sannsynligvis bare er i begynnelsen av.

  

3. Bistå arbeidsgivere i det offentlige med å oppfylle myndighetenes  intensjoner om økt fokus på  å fremme helse/forebygge sykdom, redusere fravær/øke tilstedeværelsen, tverrfaglig samhandling og bevaring og videreutving av vårt velferdssamfunn. Skreddersydde kurs.
Vi skreddersyr våre kurs til den enkelte organisasjons situasjon og behov.
Vi kan tilby foredrag, dagskurs, 2-dagerskurs og seminarer m.v. holdt internt i den enkelte organisasjon. Vi tilbyr også utviklingsprosesser, for eksempel 4x2 dager, i løpet av året både for ledere og øvrige medarbeidere. Svært gode referanser.

Kursene er utformet slik at de også har stor nytteverdi for våre nye landsmenn med begrensede norskkunnskaper.

 

Kontakt oss for nærmere informasjon og tilbud

 

Mestring - kommunikasjon - samhandling

Et unikt kurskonsept for ledere og medarbeidere som passer for offentlige organisasjoner som skal gjennomføre endringer, kostnadskutt, forebygge konkurranseutsetting og styrke mestringskapasiteten i organisasjonen.
Konseptet tar sikte på å redusere frykt og motstand mot endringer slik at ledere og medarbeidere bedre kan samarbeide om å gjennomføre tiltak for å styrke bærekraften i organisasjonen.

Skreddersys etter behov.

Kursene er svært egnet innenfor Drift og vedlikehold, renhold, hjemmetjenester, men kan også tilpasses andre sektorer. Egner seg for eksempel utmerket for tillitsvalgte.

 

Se nærmere beskrivelse

 

Bærekraftig positiv utviklingsledelse - ledere i offentlig sektor

Hvordan gjøre medarbeidere og organisasjonen bærekraftig, forebygge negativt stress, og legge grunnlaget for et lavest mulig sykefravær?

 

Grunnkurs i bærekraftig utviklingsledelse over 3x4 dager, holdt internt i organisasjonen.

Kurset er et unikt konsept som gir innsikt i hvordan ledere og medarbeidere i fellesskap kan mestre de endringer og utfordringer som offentlige organisasjoner står overfor i dag og i tiden fremover og oppfylle myndighetenes intensjoner om bærekraftig samfunnsutvikling.

Kan også holdes over f.eks. 6x2 dager hvis ønskelig. Be om pristilbud.

 

Mestring - bærekraftig omstilling

Grunnkurs over 4x2 dager for medarbeidere og ledere i offentlig sektor, holdt internt i organisasjonen.

Grunnkurset er et kurs i å mestre endringer og utfordringer og bygge opp en bærekraftig organisasjonsstruktur og -kultur.

 

Andre kurs og seminarer - foredrag?

Kontakt oss.

 

Offentlige renholdsorganisasjoner:
Se egen beskrivelse

 

E-post: jobo@personutvikling.no

 

Telefon: Einar Kåre Johnsen 95 07 79 73   

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

     Hjelper mennesker og organisasjoner til å
mestre og lykkes