Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurskonsepter

Trykk "hjem" for kursoversikt

 

Jobo-modellen
Jobo-modellen består av 2 deler: Personutvikling og organisasjonsutvikling.

Bærekraft er et nøkkelord som beskriver modellen.

 

Personutvikling

Personutviklingsdelen har som hovedformål å bidra til å styrke enkeltmenneskets bærekraft, gjøre det bedre i stand til å mestre påkjenninger, endringer og de utfordringer livet har å by på, såvel i privatlivet som i  yrkeslivet. Mennesker som lærer og utvikler  seg, styrker sine evner til å mestre endringer, utfordringer og stress, tar ansvar, utviser omsorg for seg selv og andre, blir bedre i stand til å kommunisere og samhandle med andre om å bygge opp bærekraftige organisasjoner.

 

Ikke minst er formålet  å bidra til at enkeltmennesket kan realisere sine visjoner og mål
og leve et godt og meningsfylt liv.

 

Organisasjonsutvikling
Organisasjonsutviklingsdelen har som hovedformål å skape en bærekraftig organisasjonsstruktur og –kultur. Organisasjonsmodellen kan betraktes som et utviklingskart med ny bærekraftig ideologi, nye leder- og medarbeiderroller, ny teknologi/metoder, nye organisasjonssystemer m.v.

Utviklingskartet gir rammebetingelser for en prosess som har som overordnet formål å skape bærekraft,

d.v.s, gi organisasjonen evne og styrke til å tilpasse seg, utvikle seg, mestre utfordringer, konkurranse,

endringer og krav, og påvirke sine omgivelser.

 

Modellen er særlig godt egnet for organisasjoner i det offentlige og betegnes som det bærekraftige alternativet

til konkurranseutsetting og privatisering i offentlig sektor.

 

Kurs-/utviklingskonsept
Jobo Personutvikling har utviklet et kurs-/utviklingskonsept som er skreddersydd til modellen. Kursene omfatter både person- og organisasjonsutvikling da disse er nært knyttet sammen.
Gjennom kursene får deltakerne kunnskaper og innsikt i modellen. Samtidig bidrar kursene til at deltakerne tilegner seg helhetsfokusert utviklingss- og mestringskompetanse slik at de øker sin evne til å takle endringer, utfordringer og stress. Den innebygde skepsisen og motstanden mot læring og forandringer avtar

gradvis etter hvert som kompetansen øker og prosessen går fremover. Gjennom en gradvis prosess samarbeider ledere og medarbeidere om å foreta endringer i sine roller og endring av metoder og systemer.

 

Målet er gradvis å utvikle en bærekraftig lærings-, endrings- og mestringskultur hvor man fokuserer på det

positive: På utfordringer i stedenfor problemer, på muligheter i stedenfor begrensninger, på velvilje i

stedenfor motvilje, på ansvarlighet i stedenfor likegyldighet, på samhold, fellesskap og samarbeid i stedenfor ulikheter, trivsel, velvære og positive holdninger i stedenfor misnøye og negativitet.

 

Modellen og kursene tar sikte på å gjøre organisasjonen bedre i stand til å overleve i dagens og morgendagens åpne endrings- og konkurransesamfunn. Samtidig tar endringene sikte på å skape konkurransedyktige resultater

og bidra til et bærekraftig samfunn som ivaretar miljø, trivsel, omsorg, ansvar, helse, økonomi og andre viktige verdier i samfunnet.

 

Jobo-modellen - i samsvar med myndighetenes intensjoner om bærekraftig samfunnsutvikling

Modellen er i overensstemmelse med myndighetenes økte fokus på helse, forebygging, breddekunnskap, helhetsforståelse, tverrfaglig samhandling og bærekraftig økonomi, slik det kommer til uttrykk i
Perspektivmeldingen 2013, Samhandlingsreformen, den nye Folkehelseloven og Stortingsmelding 13 -

Utdanning for velferd.
Vi har alle fordeler av å slutte oss til den overordnede målsetting om å bevare og videreutvikle velferdsstaten og skape bærekraftig utvikling 
i samfunnet. 

 

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 

 

    

  Hjelper mennesker og organisasjoner til å mestre

 og lykkes