Hovedfokus: Bærekraftig person-, organisasjons- og samfunnsutvikling

Om Firma

Nettsiden er under restrukturering og omforming for tiden og vi beklager at innholdet dermed er noe begrenset.

 

    Kurs

  • Her kommer liste

 

 Jobo-modellen
Jobo-modellen består av 2 deler: Personutvikling og

organisasjonsutvikling.

Bærekraft er et nøkkelord som beskriver modellen.

 

Personutviklingsdelen har som hovedformål å bidra til å styrke

enkeltmenneskets bærekraft, gjøre det bedre i stand til å mestre påkjenninger, endringer og de utfordringer livet har å by på, såvel i privatlivet som i  yrkeslivet. Mennesker som lærer og utvikler  seg, styrker sine evner til å mestre endringer, utfordringer og stress, tar ansvar, utviser omsorg for seg selv og andre, blir bedre i stand til å kommunisere og samhandle med andre om å bygge opp bærekraftige organisasjoner. 

 

Ikke minst er formålet  å bidra til at enkeltmennesket kan realisere sine visjoner og mål
og leve et godt og meningsfylt liv. 

 

Organisasjonsutviklingsdelen har som hovedformål å skape en bærekraftig organisasjonsstruktur og –kultur. Organisasjonsmodellen kan betraktes som et utviklingskart med ny bærekraftig ideologi, nye leder- og medarbeiderroller, ny teknologi/metoder, nye organisasjonssystemer m.v.

Utviklingskartet gir rammebetingelser for en prosess som har som overordnet formål å skape bærekraft, d.v.s, gi organisasjonen evne og styrke til å tilpasse seg, utvikle seg, mestre utfordringer, konkurranse, endringer og krav, og påvirke sine omgivelser.

 

Modellen er særlig godt egnet for organisasjoner i det offentlige og

betegnes som det bærekraftige alternativet til konkurranseutsetting og

privatisering i offentlig sektor.

 

Jobo Personutvikling har utviklet et kurskonsept som er skreddersydd til modellen. Kursene omfatter både person- og organisasjonsutvikling da disse er nært knyttet sammen.
Gjennom kursene får deltakerne kunnskaper og innsikt i modellen.
Samtidig bidrar kursene til at deltakerne tilegner seg helhetlig kompetanse og øker sin evne til å takle endringer, utfordringer og stress. Den innebygde skepsisen og motstanden mot læring og forandringer avtar

gradvis etter hvert som kompetansen øker og prosessen går fremover. Gjennom en gradvis prosess samarbeider ledere og medarbeidere om å foreta endringer i sine roller og endring av metoder og systemer.

Gradvis utvikler det seg en omsorgs-, lærings- og mestringskultur hvor

man fokuserer på det positive: På utfordringer i stedenfor problemer, muligheter i stedenfor

begrensninger, velvilje i stedenfor motvilje, på ansvarlighet i stedenfor likegyldighet, på samhold, fellesskap og samarbeid i stedenfor ulikheter, splittelse og konflikter, trivsel og velvære i stedenfor misnøye og negativitet.

 

Kort sagt: Modellen og kursene tar sikte på å gjøre organisasjonen bedre i stand til å overleve i dagens og morgendagens åpne endrings- og konkurransesamfunn. Samtidig tar endringene sikte på å skape bærekraftige resultater og bidra til et bærekraftig samfunn som ivaretar miljø, trivsel, omsorg, ansvar, helse, økonomi og andre viktige verdier i samfunnet.

Copyright ® 2012 personutvikling.no  

 Jobo Personutvikling